KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KONTRAHENTÓW (KLIENCI, DOSTAWCY, WYKONAWCY)


 1. Podstawa prawna: 13rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
 2. Administratorem danych osobowych są:
 • MAXTO Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w m. Modlniczka przy ul. Willowa 87, 32 – 085 Modlniczka
 • Maxto ITS sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce, ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka
 • Maxto Technology sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce, ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka
 • NEXCORE spółka z o.o. z siedzibą w Modlniczce, ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka
 • Maxto Consulting spółka z o.o. . z siedzibą w Modlniczce, ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka
 1. Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: adres: 32-085 Modlniczka, ul. Willowa 87, e-mail: iod@maxto.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • zawieranie i wykonywanie umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • realizacja obowiązków prawnych ciążącego na Administratorze, w szczególności obowiązków księgowych i prawnopodatkowych (art. 6 ust.1, lit. c) RODO),
 • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu  roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1, lit. f) RODO),
 1. Dane osobowe osób kontaktowych, reprezentujących lub zatrudnionych u kontrahenta (zwane dale „dane osobowe”) będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków związanych z czynnościami przed zawarciem umowy oraz wynikających z zawartej umowy. Ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy.
 2. Dane osobowe uzyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, mogą zostać przekazane przez pracodawcę lub pochodzić z publicznie dostępnych stron internetowych. W szczególności są to dane w postaci: Imię i Nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko, dane kontaktowe (e-mail i telefon służbowy itp.).
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 • pracownicy, współpracownicy oraz zleceniobiorcy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych,
 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, prawne, audytorskie,
 • podmioty i organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności sądy powszechne i administracyjne, organy administracji publicznej,
 1.  Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres wykonywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń, a następnie dane będą archiwizowane przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa.
 2. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 4. Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie będą profilowane.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Podanie danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się̨ na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą̨, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.